Propozície 2023

Organizátor:

Obec Nesluša

Bajk Relax Kysuce o.z.

Kontakt:

Miroslav Ondrúšek

Mobil +421 911 825 244

bajkrelaxkysuce@gmail.com

Dátum konania:

22.07.2023

Obec Nesluša  023 41 (okres Kysucké Nové Mesto)

Prihlasovanie:

Online na neslusskymchotarom.sk

Online prihlasovanie bude ukončené 20.07.2023 o 24,00. Po tomto dátume sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

Všetci sa môžu prihlásiť online, ale detské kategórie a kategórie E-bike nebudú merané čipovou časomierou.

Prezentácia:

Nesluša futbalové ihrisko

Od 8:00 do 9:30 hod.

Detský pretek od 8:00 do 10:30

 • E-bike od 8:00 do 12:00

Štart:
Nesluša futbalové ihrisko

Dĺžka | Prevýšenie | Bufet


10:00 hod. dlhá trasa:
60 km | 2000m | bufet 3x na trati


10:20 hod. stredná trasa:
40 km | 1350m | bufet 2x na trati


10:45 hod. krátka trasa
20 km | 700m | bufet 1x na trati


10:55 hod. detský pretek
Vytýčené trasy na Ihrisku


12:30 hod. E-bike( nesúťažne)
40 km | 1350m | bufet 2x na trati


Kategória E-bike štartuje od obecného úradu (v tesnej blízkosti podujatia) nebude meraná časomierou. Je určená pre ľudí ktorý si chcú prísť zajazdiť spoznať náš kraj a užiť si atmosféru pretekov. Inak budú mať zabezpečené všetko čo ostatné kategórie čiže občerstvenie na trati aj v cieli, horskú službu, umývanie bicyklov atď…

Cieľ:
Nesluša futbalové ihrisko

Vyhlásenie výsledkov:

12:30 detský pretek Neslušským chotárikom s garmin-om
15:30 Neslušským chotárom s garmin-om
Tombola po vyhlásení výsledkov

Kategórie:

Krátka trať 20km

 • Kadeti do 16 rokov (2007 a mladší)
 • Kadetky do 16 rokov (2007 a mladšie)
 • Juniori do 18 rokov (2005-2006)
 • Juniorky do 18 rokov (2005-2006)
 • Ženy do 39 rokov (1984-2004)
 • Ženy 40 rokov a viac (1984 astaršie)
 • Muži do 39 rokov (1984-2004)
 • Muži 40 rokov a viac (1983 a starší)

Stredná trať 40km

 • Muži do 29 rokov (1994-2004)
 • Ženy do 39 rokov (1984- 2004)
 • Muži do 39 rokov (1984-1993)
 • Ženy 40 rokov a viac (1983 a staršie)
 • Muži do 49 rokov (1974-1983)
 • Muži do 59 rokov (1964-1973)
 • Muži 60 rokov a viac (1963 a starší)

Dlhá trať 60km

 • Ženy 19 rokov a viac (2004 a staršie)
 • Muži do 39 rokov (1984-2004)
 • Muži do 49 rokov (1974-1983)
 • Muži do 59 rokov (1964-1973)
 • Muži 60 rokov a viac (1963 a starší)

Detský pretek

 • Dievčatá do 3 rokov (2020 a mladšie)
 • Dievčatá 4 až 6 rokov (2017-2019)
 • Dievčatá 7 až 9 rokov (2014-2016)
 • Dievčatá 10 až 12 rokov (2011-2013)
 • Chlapci do 3 rokov (2020 a mladší)
 • Chlapci 4 až 6 rokov (2017-2019)
 • Chlapci 7 až 9 rokov (2014-2016)
 • Chlapci 10 až 12 rokov (2011-2013)
Štartovné:
 • 16€ pri úhrade do 30.06.2023 + štartovací balíček so suvenírom (po tomto termíne už nevieme zaručiť štartovací balíček)
 • 19€ pri úhrade do 20.07.2023 + štartovací balíček bez suveníra
 • 25€ pri úhrade v deň štartu 22.07.2023 bez balíčka

Deti do 12 rokov zadarmo

Do 30.06.2023 pri online registrácii si môžete zakúpiť pamätné tričko v cene 10 eur.

Pre prvých 300 prihlásených navyše čelenka GARMIN a Tacx-Pro Team Bibon (cyklofľaša)

V cene štartovného:

 • Zdravotné zabezpečenie na trati aj v cieli
 • Umývanie bicyklov
 • Sprchy, WC
 • Občerstvenie na trati a v cieli
 • Bohatá tombola
 • Parkovanie
 • Pestrý štartovací balíček
 • Sprievodné akcie (pokiaľ to dovolí epidemiologická situácia)

Odmenený budú prvý traja v každej kategórií +extra ceny pre najrýchlejších na trati

Podmienky a povinnosti účastníkov preteku:

1. Každý účastník preteku musí mať cyklistickú prilbu pevne upevnenú na hlave počas celého preteku.

2. Každý účastník preteku štartuje na vlastné nebezpečenstvo.

3. Každý účastník preteku mladší ako 18 rokov musí mať písomný súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu. Požadujeme pri prezentácií

4. Každý účastník preteku mladší ako 15 rokov musí mať písomný súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu a pretekať v doprovode staršej osoby ako 18 rokov. Požadujeme pri prezentácií.

5. Každý účastník preteku nesie zodpovednosť sám za seba. Účastník ako aj zákonný zástupca svojím podpisom berú na vedomie zodpovednosť za škodu spôsobenú na majetku, svojom zdraví a zdraví a majetku tretích osôb. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté v súvislosti s pretekom.

6. Každý účastník preteku je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny usporiadateľov. Preteky sa konajú za plnej cestnej premávky a prevádzky.

7. Každý účastník preteku sa musí správať ohľaduplne ku ostatným účastníkom a k prírode. Zakázané je vyhadzovať odpadky mimo bufetov. Pokiaľ bude niekto pri znečistení prírody prichytený bude diskvalifikovaný.

8. Každý účastník podujatia berie na vedomie že na trati budú pôsobiť fotografi, kameramani a súhlasí so zverejnením jeho fotografií, videí z pretekov na webovej stránke organizátora a sociálnych sieťach.

9. V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z udeľujem súhlas spoločnosti Faxcopy Pro s.r.o. IČO: 47076178 na fotografovanie a zverejnenie mojich fotografií na stránke www.faxcopypro.sk v rozsahu fotografie (platí po dobu 5 rokov po podujatí) z podujatia a štartového čísla. Zároveň v tejto súvislosti udeľujem aj súhlas tejto spoločnosti so zaslaním informačného e-mailu na moju email adresu (platí po dobu 1 mesiac po podujatí), odkazujúcim na zhotovené fotografie.

10. Účastník pretekov si je vedomí, že bol oboznámený a uhradením štartovného súhlasí s podmienkami a povinnosťami uvedených v propozíciách.

Úhrada štartovného:

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Meranie času a výsledky:

Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Štartové číslo:

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na riadítkach bicykla tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na riadítkach sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného čísla na inú osobu a zmeny v prihláške:

Zaplatené štartovné sa nevracia. 

Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo.

Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný. V prípade potreby, kontaktujte ohľadne online prihlasovania VysledkovyServis.sk na adrese: prihlaska@vysledkovyservis.sk

Kategórie:

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Vyššia moc:

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

V prípade zrušenia podujatia z dôvodu pandémie COVID-19 alebo inej epidémie bude storno poplatok vo výške 3,- eur.