Organizátor:

Obec Nesluša

Bajk Relax Kysuce o.z.

Kontakt:

Miroslav Ondrúšek

Mobil +421 911 825 244

bajkrelaxkysuce@gmail.com

Dátum konania:

14.8.2021

Obec Nesluša (okres Kysucké Nové Mesto)

Prihlasovanie:

Online na neslusskymchotarom.sk

Online prihlasovanie bude ukončené 12.8.2021 o 24,00. Po tomto dátume sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

Všetky zmeny a aktuálne informácie nájdete na stránke neslusskymchotarom.sk

Prezentácia:

Nesluša futbalové ihrisko

Od 8:00 do 9:30 hod.

Detský pretek od 8:00 do 10:00

Štart:
Nesluša futbalové ihrisko

Dĺžka | Prevýšenie | Bufet


10:00 hod. dlhá trasa:
57 km | 2000 m | 3x na trati


10:20 hod. stredná trasa:
38 km | 1350 m | 2x na trati


10:45 hod. krátka trasa
20 km | 700 m | 1x na trati


10:55 hod. detský pretek
Vytýčené trasy na Ihrisku


12:30 hod. E-bike( nesúťažne)
38 km | 1350 m| 2x na trati


Kategória E-bike nebude meraná časomierou je určená pre ľudí ktorý si chcú prísť zajazdiť spoznať náš kraj a užiť si atmosféru pretekov. Inak budú mať zabezpečené všetko čo ostatné kategórie čiže občerstvenie na trati aj v cieli, horskú službu, umývanie bicyklov atď…

Cieľ:
Nesluša futbalové ihrisko
Vyhlásenie výsledkov:

12:00 detský pretek Neslušským chotárikom
15:30 Neslušským chotárom
Tombola po vyhlásení výsledkov

Kategórie:

Krátka trať 20km

 • Kadeti do 16 rokov (2005 a mladší)
 • Kadetky do 16 rokov (2005 a mladší)
 • Juniori do 18 rokov (2003-2004)
 • Juniorky do 18 rokov (2003-2004)
 • Ženy do 39 rokov (1982-2002)
 • Ženy 40 rokov a viac (1981 a staršie)
 • Muži do 39 rokov (1982-2002)
 • Muži 40 rokov a viac (1981 a starší)

Stredná trať 38km

 • Muži do 29 rokov (1992-2002)
 • Ženy do 39 rokov (1982- 2002)
 • Muži do 39 rokov (1982-1991)
 • Ženy 40 rokov a viac (1981 a staršie)
 • Muži do 49 rokov (1972-1981)
 • Muži do 59 rokov (1962-1971)
 • Muži 60 rokov a viac (1961 a starší)

Dlhá trať 57km

 • Ženy 19 rokov a viac (2002 a staršie)
 • Muži do 39 rokov (1982-2002)
 • Muži do 49 rokov (1972-1981)
 • Muži do 59 rokov (1962-1971)
 • Muži 60 rokov a viac (1961 a starší)

Detský pretek

 • Dievčatá do 3 rokov (2018 a mladšíe)
 • Dievčatá 4 až 6 rokov (2015-2017)
 • Dievčatá 7 až 9 rokov (2012-2014)
 • Dievčatá 10 až 12 rokov (2009-2011)
 • Chlapci do 3 rokov (2018 a mladší)
 • Chlapci 4 až 6 rokov (2015-2017)
 • Chlapci 7 až 9 rokov (2012-2014)
 • Chlapci 10 až 12 rokov (2009-2011)

Štartovné:

 • 15€ pri úhrade do 25.7.2021 + štartovací balíček so suvenírom
 • 17€ pri úhrade do 12.8.2021 + štartovací balíček bez suveníra
 • 25€ pri úhrade v deň štartu 14.8.2021 bez balíčka

Deti do 12 rokov zadarmo

Do 25.7.2021 pri online registrácií
si môžete zakúpiť pamätné tričko v cene 10 eur.

V cene štartovného:

 • Zdravotné zabezpečenie na trati aj v cieli
 • Umývanie bicyklov
 • Sprchy, WC
 • Občerstvenie na trati a v cieli
 • Tombola
 • Parkovanie
 • Štartovací balíček
 • Sprievodné akcie (pokiaľ to dovolí epidemiologická situácia)

Odmenený budú prvý traja v každej kategórií +extra ceny pre najrýchlejších na trati

Podmienky a povinnosti účastníkov preteku:

 1. Každý účastník preteku musí mať cyklistickú prilbu pevne upevnenú na hlave počas celého preteku.
 2. Každý účastník preteku štartuje na vlastné nebezpečenstvo.
 3. Každý účastník preteku mladší ako 18 rokov musí mať písomný súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu. Požadujeme pri prezentácií
 4. Každý účastník preteku mladší ako 15 rokov musí mať písomný súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu a pretekať v doprovode staršej osoby ako 18 rokov. Požadujeme pri prezentácií.
 5. Každý účastník preteku nesie zodpovednosť sám za seba. Účastník ako aj zákonný zástupca svojím podpisom berú na vedomie zodpovednosť za škodu spôsobenú na majetku, svojom zdraví a zdraví a majetku tretích osôb. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté v súvislosti s pretekom.
 6. Každý účastník preteku je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny usporiadateľov. Preteky sa konajú za plnej cestnej premávky a prevádzky.
 7. Každý účastník preteku sa musí správať ohľaduplne ku ostatným účastníkom a k prírode. Zakázané je vyhadzovať odpadky mimo bufetov. Pokiaľ bude niekto pri znečistení prírody prichytený bude diskvalifikovaný.
 8. Každý účastník podujatia berie na vedomie že na trati budú pôsobiť fotografi, kameramani a súhlasí so zverejnením jeho fotografií, videí z pretekov na webovej stránke organizátora a sociálnych sieťach.

Účastník pretekov si je vedomý, že bol oboznámený a svojim podpisom súhlasí s podmienkami a povinnosťami uvedených v propozíciách.

Úhrada štartovného:

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Meranie času a výsledky:

Elektronickú časomieru zabezpečuje firma
SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na
stránke VysledkovyServis.sk.

Štartové číslo:

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na riadítkach bicykla tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na riadítkach sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného čísla na inú osobu a zmeny v prihláške:

Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné. Drobné zmeny v prihláške ako napr. oprava klubu, sa vykonávajú zadarmo. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk . V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Radenie do kategórie:
Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Vyššia moc:Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

V prípade zrušenia podujatia z dôvodu pandémie COVID-19 bude storno poplatok vo výške 5,- €.